Tento web používá cookies. Více informací o používaní souborů, jejich uplatnění a schválení lze nalézt zde

ok
Menu
300 KčRegistracePřihlášení300 KčKošík
DomůVše o nákupuVše o nákupuDoplňující podmínky k affiliate programu

Doplňující podmínky k affiliate programu

1. Účastnické podmínky

Účastnické podmínky upravují účast v affiliate a partnerském programu společnosti Bonami.cz, a.s., (dále Bonami). Affiliate a partnerský program umožňuje zapínání elektronických reklamních prostředků Bonami, např. bannerů na online reklamním nosiči internetového partnera. Pro partnerský program Bonami platí vedle obecných účastnických podmínek affiliate sítě navíc následující účastnické podmínky.

2. Partner

Partner je subjektem, který je přijat společností Bonami do Provizního systému a bude umísťovat na své webové stránky nabídky a reklamy na zboží, které nabízí ve svém internetovém obchodu Bonami.cz (dále jen „Partner“).

3. Provizní systém

Provozovatel v rámci internetového obchodu na webové stránce Bonami.cz zajišťuje také přístup do affiliate sítě eHUB (dále jen „Provizní systém“), který umožňuje, aby Partner umístil na své webové stránky nabídky a reklamy na zboží, které prodává Provozovatel. Provozovatel v souladu s těmito podmínkami vyplácí Partnerovi odměnu z ceny zboží, které Provozovatel prodá svým zákazníkům na základě přístupu zprostředkovaného Partnerem pomocí odkazu umístěného na webových stránkách Partnera.

4. Podmínky vstupu do Provizního systému

Subjekt, který má zájem stát se Partnerem v Provizním systému, musí podat žádost k registraci vyplněním registračního formuláře. Poté co žadatel obdrží od eHUB na svůj e-mail přihlašovací údaje a poprvé se na základě těchto údajů přihlásí do aplikace, stává se Partnerem Provizního systému. Tímto okamžikem je uzavřena smlouva a strany jsou vázány těmito podmínkami.

5. Omezení, závazky a ručení Partnera

Partnerské webové stránky nesmějí zahrnovat ani popisovat obsah následujícího druhu ani s podobným obsahem souviset resp. ho používat:

⸰ názvy domén, které obsahují v jakékoli podobě výraz Bonami.cz

⸰ webové stránky, v jejichž rámci se nachází webová stránka nebo webové stránky řešené tak, že existuje nebezpečí záměny s webovou stránkou Bonami.cz

⸰ seznamy bannerů nebo webové stránky vyzývající k prokliknutí nebo vynucující si prokliknutí. Spojení na cílové stránky Bonami.cz (landing pages) je dovoleno pouze tehdy, když je před takové stránky zařazena „affiliate landing page“, která je pro uživatele patrná a je přihlášená. Automatické a zavádějící spojení na cílové stránky Bonami.cz není dovoleno

⸰ publikující subjekty a stránky, které obsahují, používají nebo u uživatelů internetu instalují dialer, Adware a/nebo Spyware. koncentrace placených linků

⸰ webové stránky s vlastními partnerskými programy

Cookie dropping, reklama ve vrstvách (layers) a pop-ups:

Vytváření cookies je dovoleno pouze, když:

⸰ je použit oficiální a jednoznačně označený reklamní prostředek Bonami.cz

⸰ reklamní prostředek Bonami.cz je pro uživatele patrný. vytvoření cookies předchází dobrovolné a vědomé prokliknutí uživatele

⸰ webové stránky, které jsou "ve výstavbě"

⸰ webové stránky, které porušují právní předpisy ČR, popř. jejich prostřednictvím dochází k šíření pornografie, šíření propagačních prostředků protiústavních organizací, veřejné vyzývání k páchání trestných činů, pohrůžky trestnými činy, štvaní lidu, navádění k trestným činům a líčení násilností. Obsah, který porušuje dobré mravy a platné zákony nebo práva třetích stran

⸰ srovnávací reklama, především agresivní srovnávací reklama, která může vytvářet problémy ve vztazích s ostatními provozovateli reklamy a agresivní konkurenční nároky, které nejsou odůvodněné

⸰ webové stránky s nadměrně dlouhou dobou stahování resp. stránky, které jsou nedostupné webové stránky, které navzdory výslovné akceptaci našeho reklamního filtru zabraňujícího spojení na stránky s pornografickým a násilí oslavujícím obsahem, provedou spojení na takovéto stránky

⸰ odkaz nesmí být umístěn na stránkách, které nemají obsah nebo jsou vytvořeny pouze za účelem zobrazování reklam


Při porušení ze strany přihlášených partnerů ztrácejí tito nárok na provizi. V těchto případech si vyhrazujeme právo k okamžitému vyloučení z affiliate programu firmy Bonami, jednostrannému ukončení smlouvy a podniknutí dalších právních kroků, případně uplatnění nároků na náhradu škody ze strany Provozovatele.

6. Reklamní systémy

V reklamních systémech vyhledávačů a obsahových sítích Google, Seznam a dalších není dovoleno následující:

⸰ používat značkové právem chráněné pojmy, překlepové výrazy a pojmy, u kterých existuje nebezpečí záměny v reklamních textech

⸰ používat značkové právem chráněné pojmy, překlepové výrazy a pojmy, u kterých existuje nebezpečí záměny v klíčových slovech

⸰ používat značkové právem chráněné pojmy, překlepové výrazy a pojmy, u kterých existuje nebezpečí záměny ve viditelné URL

⸰ používat značkové právem chráněné pojmy, překlepové výrazy, pojmy, u kterých existuje nebezpečí záměny a cílení dle domény odesílatele v Gmail Sponsored Promotions (GSP)

⸰ vytvářet remarketingové segmenty návštěvníků Bonami.cz

⸰ používat libovolnou URL e-shopu Bonami.cz jako cílovou URL reklamy


Je požadováno následující:

⸰ použít značkové právem chráněné pojmy jako vylučující klíčová slova

Při porušení jakékoli povinnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách ztrácí affiliate partner nárok na příslušnou provizi a společnost Bonami je oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná pět pracovních dní po výzvě společnosti Bonami k zaplacení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok společnosti Bonami na náhradu škody v plné výši. Partner navíc odpovídá za jakékoli nároky poškozených třetích osob a zavazuje se takové nároky plně uspokojovat. Společnost Bonami je dále oprávněna vyloučit Partnera z affiliate programu v případě porušení jakékoli povinnosti stanovené těmito podmínkami.

7. Používání slevových kódů

Partner je oprávněn nabízet na svých internetových stránkách návštěvníkům pouze takové poukázky / slevové kódy obsahující slevu při nákupu v internetovém obchodě Provozovatele, které Provozovatel poskytl Partnerovi s konkrétní výši slevy. Partner není oprávněn nabízet jakékoli jiné slevy, slevové kódy nebo obdobné nabídky, které neobdržel od Provozovatele. V případě, že Partner takovou svou povinnost poruší, ztrácí nárok na odměnu z nákupu, který zákazník uskutečnil s takovou slevou, slevovým kódem nebo podobnou nabídkou.

8. Reklamní prostředky a online reklamní nosiče

Veškeré reklamní prostředky používané v rámci Provizního systému jsou chráněny autorskými právy. Používání je dovoleno pouze v rámci Provizního systému. Změny v textech nebo zobrazeních nebo zcela vlastní reklamní výroky jsou přípustné pouze po vysloveném souhlasu provozovatele.

Manipulace s reklamními prostředky nebo jejich nesprávné používání povedou k vyloučení partnera z Provizního systému. Provozovatel Provizního systému si vyhrazuje právo na přesměrování právních nároků, které vzniknou ze zmanipulovaných reklamních prostředků (např. chybné prodejní ceny) na webové stránky partnera, popř. po partnerovi požadovat náhradu takových nároků, které musel uspokojit sám.

Jakékoli použití překračující rámec Provizního systému, především komerční šíření nebo rozmnožování je zakázáno resp. vyžaduje předcházející písemný souhlas provozovatele Provizního systému. Toto platí i pro přijetí do elektronických databází a rozmnožování na přenosná média. V ostatních bodech platí právní limity, které vyplývají z autorského práva, práva na ochranu dat a ostatních aplikovatelných zákonných předpisů.

Propagace kampaně e-mailem na e-mailové adresy třetích osob, jestliže neexistuje souhlas příjemce (spam), je nepřípustná a nesmí být prováděna. Bez újmy nároků na zanechání takového způsobu reklamy a bez újmy ostatních nároků přísluší společnosti Bonami za každé porušení tohoto druhu smluvní pokuta ve výši 50 000 Kč.

9. Základy pro poskytování odměny (provize)

⸰ provozovatel se zavazuje platit Partnerovi odměnu (provizi), která náleží Partnerovi v případě, že Uživatel navštíví prostřednictvím webových stránek Partnera webové stránky Bonami.cz a zde uskuteční nákup. Partnerovi přísluší v tomto případě dohodnutá odměna ve výši 5 % ze zboží z kategorie Nábytek a 7 % ze všech ostatních kategorií z ceny nákupu bez DPH z každého realizovaného obchodu uživatele

⸰ partner obdrží odměnu tehdy, pokud uživatel realizuje nákup do 15 dní od posledního kliknutí z Partnerových stránek. Nárok na odměnu vzniká partnerovi tehdy, když zákazník s provozovatelem uzavře kupní smlouvu. Partner neobdrží odměnu tehdy, pokud uživatel zakoupené zboží do 14 dnů v souladu s obchodními podmínkami provozovateli vrátí

⸰ výše provizí může být změněna, v takovém případě bude Partner o změně informován

⸰ partner nemá nárok na odměnu z uhrazených služeb, jako například doprava, dobírka apod.

⸰ vyplácená částka bude vypočtena na základě statistik dostupných v Provizním systému

⸰ odměna bude považována za splacenou okamžikem připsání odměny na účet Partnera.

10. Osobní údaje

⸰ Partner dává přihlášením do Provizního systému provozovatele souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených při přihlášení

⸰ osobní údaje provozovatel nepředává žádné další straně a slouží pouze pro komunikaci a obchodní nabídky související s Provizním systémem, s jejichž zasíláním Partner výslovně souhlasí

⸰ osobní údaje může Partner kdykoliv změnit po přihlášení do svého Provizního systému

⸰ svůj souhlas s uchováním a zpracováváním osobních údajů může partner kdykoli odvolat, a to tak, že napíše e-mailovou zprávu na affiliate@bonami.cz

11. Doba trvání smlouvy a vypovězení smlouvy

⸰ tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a obě strany ji mohou kdykoli (v osobní oblasti affiliate partnerů) vypovědět

⸰ výpovědní doba činí v takovém případě 7 dní od data, kdy byla výpověď doručena druhé straně

⸰ každá ze stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě porušení smluvní povinnosti druhou stranou, a to i v případě, kdy se jedná o nepodstatné porušení

⸰ po ukončení smluvního vztahu musí být všechny reklamní prostředky a linky Provozovatele ze stránky partnera neprodleně (nejpozději však po 24 hodinách) odstraněny

12. Závěrečná ustanovení

⸰ tyto Obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi provozovatelem a Partnerem

⸰ Provozovatel si vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit

⸰ změněné podmínky oznámí e-mailem minimálně 7 dní před účinností nových smluvních podmínek. V případě, že Partner neoznámí nesouhlas s novými Obchodními podmínkami, mají strany za to, že Partner s podmínkami souhlasí. V případě, že partner oznámí nesouhlas s novými smluvními podmínkami, dojde k ukončení smluvního vztahu, a to ke dni účinnosti nových smluvních podmínek

⸰ strany se dohodly, že budou upřednostňovat doručování jakýchkoli písemností dle této smlouvy elektronicky, a to pro provozovatele na emailovou adresu affiliate@bonami.cz a Partnerovi na emailovou adresu, kterou uvedl ve svých přihlašovacích údajích v Provizním systému

⸰ tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to konkrétně ustanoveními Občanského zákoníku v platném a účinném znění. V otázkách neupravených se řídí tato smlouva ustanoveními o zprostředkovatelské smlouvě dle § 2445 a násl.

⸰ smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem po odsouhlasení ze strany Provozovatele a prvním přihlášením Partnera do Provizního systému.