-20 % na pohovky skladem s kódem POHOVKY20 | Ušetřete ještě dnes →
Jaro doma i venku | Inspirujte se →
100 Kč pro vásRegistracePřihlášeníKošíkMenu

Obchodní podmínky

společnosti BONAMI.CZ, a.s.

se sídlem: Újezd 450/40, Praha 1 – Malá Strana, PSČ 118 00, Česká republika

identifikační číslo: 242 30 111

e-mail: sluzebnicek@bonami.cz

kontaktní adresa kanceláře: Thámova 289/13, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika

adresa pro uplatnění reklamace: Bonami – reklamační odd., Prologis Park Prague Airport, Průmyslová 482 (GATE1), 252 61, Jeneč

web: https://www.bonami.cz/

DIČ: CZ24230111

Č. účtu: 257014774/0300 (ČSOB)

IBAN: CZ65 0300 0000 0002 5701 4774

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bonami.cz
  • Obchodní podmínky platné od 24.10.2023

1.   Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti BONAMI.CZ, a.s., se sídlem Újezd 450/40, Praha 1, identifikační číslo: 242 30 111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze B 18575 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.bonami.cz (dále jen „webová stránka prodávajícího“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.   Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.bonami.cz a další související právní vztahy. S výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu, ustanovení těchto obchodních podmínek týkající se spotřebitelů se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.   Uživatelský účet

2.1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího (dále jen „registrace“) je o nově publikovaných produktech kupující informován pravidelnými obchodními sdělení, jejichž příjem může kdykoli zrušit ve svém uživatelském účtu nebo kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém newsletteru. Prodávající nemá povinnost tyto obchodní sdělení posílat všem kupujícím. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě souhlasu zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, který je zcela dobrovolný. Ochrana osobních údajů kupujícího, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly nakládání s osobními údaji, jejichž aktuální plné znění je k dispozici zde.

2.2.   Registrace je zcela dobrovolná a bezplatná. Prohlížení webové stránky prodávajícího, objednávání zboží a uzavření kupní smlouvy je dostupné také bez registrace. Registrace je nutná pouze při používání některých funkcí webové stránky prodávajícího.

2.3.   Registraci mohou provádět pouze osoby starší 15 let.

2.4.   Pro registraci na webové stránce prodávajícího kupující je povinen vyplnit registrační formulář. Pole nutná k vyplnění jsou označena hvězdičkou. Po úspěšném dokončení registrace se kupující přihlásí ke svému účtu vytvořenému na webových stránkách prodávajícího pomocí uživatelského jména a hesla, které označil při registraci. Vytvořením profilu a zaškrtnutím políčka "Souhlasím a přijímám Všeobecné obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů Bonami.cz" se má za to, že se kupující seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že je přijímá.

2.5.   Kupující mají možnost zaregistrovat se na webových stránkách prodávajícího prostřednictvím Facebooku. V těchto případech jsou údaje nezbytné pro vyplnění registračního formuláře automaticky generovány z údajů uvedených na Facebooku. Při přihlášení na webových stránkách prodávajícího pomocí Facebooku a zaškrtnutí políčka "Souhlasím a přijímám Všeobecné obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů Bonami.cz" se má za to, že se kupující seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že je přijímá.

2.6.   Na základě registrace zřídí prodávající uživatelský účet kupujícího (dále jen „uživatelský účet“). Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.7.   Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.8.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.9.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

2.10.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.   Uzavření kupní smlouvy

3.1.   Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a nevypršela lhůta časově omezené kampaně, pokud byl součástí takové kampaně. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží přidá kupující do elektronického nákupního košíku ve webovém rozhraní obchodu kliknutím na tlačítko „přidat do košíku“),

3.3.2.   nákladech spojených s dodáním zboží a údajích o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (objednávkový formulář umožňuje volbu dopravce podle individuálních preferencí kupujícího),

3.3.3.   způsobu úhrady kupní ceny zboží (objednávkový formulář umožňuje volbu způsobu platby podle individuálních preferencí kupujícího).

Informace sdělené kupujícím v rámci objednávkového formuláře tvoří společně objednávku (dále jen jako „objednávka“).

3.4.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. V závislosti na zvoleném způsobu platby, kupující objednávku odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Zaplatit“)“ s uvedením zvoleného způsobu platby. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“)

3.5.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejména v předmětu množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky.

3.6.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v objednávce.

3.7.   Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.8.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Takto dohodnutou kupní smlouvu je prodávající povinen kupujícímu dodatečně potvrdit v textové podobě, a to zasláním potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího. K uzavření kupní smlouvy dojde až doručením souhlasu kupujícího s obsahem objednávky a podmínkami takto uzavřené kupní smlouvy zaslaného elektronickou poštou na adresu prodávajícího. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.   Cena zboží a Platební podmínky

4.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu dle způsobů nabízených v objednávkovém formuláři.

4.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.   V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4.   V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.5.   V případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky v souladu s čl. 3.5 obchodních podmínek, prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu, vystaví prodávající kupujícímu po doručení zboží kupujícímu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8.   Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

4.9.   Platba „Twisto" je služba poskytovaná společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 a zprostředkovaná prodávajícím formou postoupení pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „Twisto". V případě, že kupující využije službu „Twisto" zprostředkovanou prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je kupující povinen uhradit kupní cenu do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží kupujícím. K uzavření kupní smlouvy s využitím služby „Twisto" dojde vyplněním objednávky kupujícím, akceptací objednávky prodávajícím (ve formě písemného potvrzení zaslaného elektronickou poštou na adresu kupujícího) a platbou kupujícího s využitím služby „Twisto". Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby „Twisto“ v nákupním formuláři prodávajícího a po následném schválení platby společností Twisto payments a.s., akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „Twisto".

4.10. Původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží/službu/licenci (dále jen “Zboží“) Bonami nabízelo na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného Zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je Zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 180 dní.

5.   Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.   Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

5.1.1.   zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

5.1.2.   zboží s krátkou dobou spotřeby,

5.1.3.   zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.4.   zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,

5.1.5.   zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

5.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující-spotřebitel, nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

5.2.1.   poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

5.2.2.   poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

5.2.3.   první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

5.3.   Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek, kupní smlouva se od počátku ruší. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží nebo jeho funkčnosti, vč. poškození obalu. Snížil-li kupující-spotřebitel hodnotu zboží, je prodávající oprávněn nárok na úhradu škody vzniklé na zboží jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny..

5.4.   Další práva a povinnosti stran související s odstoupením od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek upravuje reklamační řád prodávajícího.

5.5.   V případech, kdy má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.6.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.7.   Prodávající umožňuje kupujícímu, bez ohledu na to, zda při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná jako spotřebitel nebo podnikatel, odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů a vrátit zboží ve lhůtě 365 dní a v případě prodeje samostatných matrací ve lhůtě 45 dní, ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží. Tato prodloužená doba pro odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje zejména na prodej drogerie a kosmetiky a kuchyňských bloků. Podrobná pravidla prodloužené doby pro odstoupení od kupní smlouvy jsou k dispozici zde.

6.   Přeprava a dodání zboží

6.1.   Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě individuálního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným nebo jiným způsobem doručení zboží.

6.4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o poškození obsahu zásilky nebo neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5.   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.   Práva z vadného plnění

7.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.   Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „zboží s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.

7.3.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména:

7.3.1.   odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

7.3.2.   je vhodné k účelu, pro který je kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

7.3.3.   je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

7.4.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

7.4.1.   je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

7.4.2.   zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí kupujícího o koupi nemohlo mít vliv,

7.4.3.   je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

7.4.4.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

7.5.   Ustanovení čl. 7.4. obchodních podmínek se nepoužijí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

7.6.   Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

7.7.   Ustanovení uvedená v čl. 7.3. a čl. 7.4. obchodních podmínek se dále nepoužijí u zboží prodávaného:

7.7.1.   za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

7.7.2.   jako použité, na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.8.   Prodávající neodpovídá kupujícímu za

7.8.1.   vadu, o které kupující věděl již při uzavření kupní smlouvy,

7.8.2.   vadu, kterou způsobil sám kupující, včetně vad vzniklých v důsledku nesprávného užívání zboží v rozporu s návodem použití nebo způsobených při tzv. vlastní montáži, nebo v jejím důsledku, tj. montáži, která není součástí kupní smlouvy a vada nevznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži, nebo

7.8.3.   běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

7.9.   Projeví-li se vada v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, jestliže vadu vytkl oprávněně.

7.10.   Je-li předmětem koupě zboží s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si zboží po převzetí uchovalo vlastnosti podle čl. 7.3. a čl. 7.4. obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn

7.10.1.   po dobu dvou (2) let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou (2) let, po celou tuto dobu,

7.10.2.   po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.

7.11.   Ustanovení čl. 7.10 obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

7.12.   Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace, pokud byl kupující upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení, anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 7.10.1. a čl. 7.10.2. obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

7.13.   Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou (2) let od převzetí kupujícím nebo jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce.

7.14.   Je-li předmětem koupě zboží s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou (2) let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou (2) let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.

7.15.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Thámova 289/13, Praha 8, nebo e-mailem na adrese sluzebnicek@bonami.cz. Pokud je to možné a nevzniknou tím kupujícímu značné obtíže, je kupující společně s uplatněním reklamace povinen předat zboží prodávajícímu, a to přímo v místě uplatnění reklamace, nebo zasláním na adresu: Bonami – reklamační odd., Prologis Park Prague Airport, Průmyslová 482 (hala DC1), 252 61, Jeneč.

7.16.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

8.   Záruka za jakost

8.1.   Nad rámec zákonných práv kupujícího z vadného plnění, poskytuje prodávající také záruku za jakost na veškeré zboží, na jejímž základě se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

8.2.   Záruční doba pro kupujícího-spotřebitele činí dvacet čtyři (24) měsíce, není-li v záručním liště poskytnuta delší záruční doba, nebo nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak (například na obalu). Pro kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba dvacet čtyři (24) měsíce.

8.3.   Na věci prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána, se záruka za jakost nevztahuje.

8.4.   Záruční doba začíná běžet od převzetí výrobku kupujícím, nebo jím určenou třetí osobou.

9.   Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.   Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.3.   Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.4.   Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty zaslané na adresu: služebnicek@bonami.cz. Informaci ohledně stížnosti kupujícího zašle prodávající na adresu elektronické pošty, z níž byla stížnost prodávajícímu odeslána.

9.5.   Spory mezi prodávajícím a spotřebitelem vzniklé z kupní smlouvy, které se mezi prodávajícím a spotřebitelem nepodařilo urovnat, je možné řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle zákona o ochraně spotřebitele.

9.6.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro on-line řešení spotřebitelských sporů nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů vzniklých mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.7.   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.8.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.9.   Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.10.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.   Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

10.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího nebo jakéhokoli jiného uživatele webové stránky, včetně podmínek pro zasílání obchodních sdělení, se řídí pravidly nakládání s osobními údaji, jejichž aktuální plné znění je k dispozici zde.

11.   Používání cookies

11.1.   Na webových stránkách prodávajícího jsou používány tzv. cookies. Pravidla jejich používání, jakož i způsob, jak jejich používání zakázat, jsou k dispozici zde.

12.   Doručování

12.1.   Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Ústní sdělení kupujícího bude prodávajícím potvrzeno písemně a zasláno na adresu elektronické pošty kupujícího. Registrovanému uživateli bude doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v jeho uživatelském účtu

13.   Kredity

13.1.   Kredity na Bonami fungují jako peníze. 1 kredit = 1 Kč. Kredity nelze jakkoli vymáhat ani požadovat jejich proplacení v hotovosti. V případě uplatnění kreditů na nákup zboží a následného odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě, nevzniká kupujícímu nárok na vrácení částky zaplacené v kreditech.

13.2.   Podrobná pravidla a omezení týkající se kreditů jsou k dispozici zde.

14.   Závěrečná ustanovení

14.1.   Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

14.3.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

14.4.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

14.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování BONAMI.CZ, a.s., Thámova 289/13, Praha 8, adresa elektronické pošty objednavky@bonami.cz sluzebnicek@bonami.cz. Další kontaktní údaje jsou k dispozici na www.bonami.cz.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však nejsou dotčená práva a povinnosti dle předchozí verze všeobecných podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti v Praze dne 24.10.2023.